Τρίτη 6 Απριλίου 2010

Τι είναι κόμμα;

Ομάς ανθρώπων ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφιούν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπό ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν εις την έδραν του πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι.

Εμμανουήλ Ροϊδης
Πεζογράφος και κριτικός
(1836-1904)

Δεν υπάρχουν σχόλια :